Mạch AVR dùng cho dinamo Trung Quốc.

Mạch AVR dùng cho củ phát rời.