Mạch AVR chuyên dùng cho máy phát điện chạy kiền than.