AVR

AVR MÁY PHÁT ĐIỆN

MẠCH AVR

MẠCH AVR MÁY PHÁT ĐIỆN

MẠCH AVR KIỀN THAN

MẠCH AVR KÍCH TỪ TRỰC TIẾP 

AVR ĐƠN

AVR CẦU

Mạch AVR chuyên dùng cho máy phát điện kích từ trực tiếp (chạy kiền than).